مشاور و کنترل کننده

شماره پروژه : ۱۰۱
|
کارفرما : Bashiriiali
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۸/۷/۲۸
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : 7 ماه
|
بودجه کل پروژه : ۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان
|
وضعیت پروژه : باز
توضیحات
پیشنهادها(0)
میزکار
نظر و رتبه

توضیحات پروژه

تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی ثبت نام ارزش افزوده و اخذ گواهی ارزش افزوده کنترل دفاتر و تهیه اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی و همچنین حسابرسی پیگیری پرونده های مالیاتی و شرکت در هیئت های مالیاتی تا حصول نتیجه


بودجه پروژه

نوع پروژه : پروژه ای

بودجه کل پروژه : 15000000 تومان


مهارت های مورد نیاز

کارفرما : Bashiriiali
تعداد پروژه های فعال :0
تعداد کل پروژه ها :3