نظارت راهسازی بر پروژه های عمرانی

شماره پروژه : ۱۰۳
|
کارفرما : omrandasht
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۸/۸/۱۹
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : ساعت
|
بودجه کل پروژه : تومان
|
وضعیت پروژه : باز
توضیحات
پیشنهادها(1)
میزکار
نظر و رتبه

توضیحات پروژه

نظارت بر پروژه های راهسازی (نظارت راهسازی - مطالعات راهسازی - مدیریت طرح - پدافندغیرعامل


بودجه پروژه

نوع پروژه : پروژه ای

بودجه کل پروژه : تومان


مهارت های مورد نیاز

کارفرما : omrandasht
تعداد پروژه های فعال :0
تعداد کل پروژه ها :3