درخواست فایل های ورد نمونه قرارداد EPC

شماره پروژه : ۹۹
|
کارفرما : andish.k
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۸/۳/۱
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : 3 روز
|
بودجه کل پروژه : ۵۰۰۰۰ تومان
|
وضعیت پروژه : باز
توضیحات
پیشنهادها(0)
میزکار
نظر و رتبه

توضیحات پروژه

فایل های ورد قراردادهای EPC مطابق با بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه در بخش های صنعتی و غیر صنعتی با این توضیح که اسناد مورد نیاز شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان و پیوست های قراردادی می باشد و شامل شرایط فنی و خصوصی نمی شود.


بودجه پروژه

نوع پروژه : پروژه ای

بودجه کل پروژه : 50000 تومان


مهارت های مورد نیاز

کارفرما : andish.k
تعداد پروژه های فعال :0
تعداد کل پروژه ها :1